HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán chuyển khoản, tuỳ vào từng loại hợp đồng chúng tôi có các hình thức khác nhau

Hình thức chung phổ biến nhất:

Thanh toán theo 03 đợt:

  • Lần 01: 40% sau khi ký kết hợp đồng
  • Lần 02: 30% sau khi đưa sản phẩm đến chân công trình
  • Lần 03: Sau khi hai bên nghiệm thu và đưa vào sử dụng thanh toán 100% giá trị quyết toán bao gồm lần thanh toán 01, 02.